Regulamin imprezy masowej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Mecze Ekstraligi Futsalu  w sezonie 2021/2022

Hala „TRAPEZ” Leszno ul. Zygmunta Starego 1.

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

—„impreza” oznacza imprezę masową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2019 poz. 2171), w tym

przypadku Mecze Ekstraligi Futsalu  w sezonie 2021/2022 w Hali  Sportowej „Trapez” w Lesznie, ul. Zygmunta Starego 1.

— „służby porządkowe i informacyjne” oznacza powołane przez organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób i mienia do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie; członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu, zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

— „teren imprezy” oznacza Halę Sportową „Trapez” w Lesznie, ul. Zygmunta Starego 1;

— „uczestnik imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.

I.

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, wydany zostaje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2019 poz. 2171), zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą  przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba  przebywająca na tym terenie, w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz do regulaminu porządkowego korzystania z Hali Sportowej „Trapez” w Lesznie.
 3. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza.

II.

 1. Wstęp na teren imprezy jest za okazaniem biletu wstępu który należy posiadać przy sobie przez cały mecz.
 2. Miejsca są zajmowane zgodnie ze wskazaniem na bilecie lub karnecie
Sprzedaż biletów prowadzi organizator w wyznaczonych przez siebie punktach sprzedaży.
Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych biletów.Uczestnik imprezy zobowiązany jest do okazania biletu każdorazowo na żądanie organizatora lub służb porządkowych i informacyjnych. W przypadku, gdy uczestnik imprezy nie posiada biletu, zobowiązany jest opuścić teren imprezy. Uczestnik imprezy nie ma prawa przekazywać swojego biletu innym osobom. Zwroty biletów przyjmowane są wyłącznie w przypadku całkowitego odwołania imprezy. Zwrotowi podlegają jedynie oryginalne bilety wstępu w terminie 14 dni po ogłoszeniu informacji o całkowitym odwołaniu imprezy. Zwroty biletów po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą dokonywane. Podstawą do zwrotu należności są bilety wraz z paragonami zakupu.

III.

1. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy i posiadania w trakcie imprezy:

— broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

— materiałów wybuchowych,

— wyrobów pirotechnicznych,

— materiałów pożarowo niebezpiecznych,

— napojów wszelkiego rodzaju, a w tym także alkoholowych,

— środków odurzających, substancji psychotropowych lub  podobnie działających.

2. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.

3. Zabrania się  dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.

4. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

— znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,  psychotropowych lub innych podobnie działających,

— posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,  wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,

— zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,

— wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową,

— wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,

— odmawiające poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży).

5. Uczestnik imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

IV.

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:

— działanie służb porządkowych i służb informacyjnych odpowiednio umundurowanych i oznaczonych,

—   powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi oraz informacyjnymi i organizującego pracę służb porządkowych,

—   udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno—sanitarnego,

—   zmianę miejsca uczestnikowi imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

2. Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi —  uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

3. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

4. Organizator wyznacza strefy podziału terenu imprezy:

— boisko – miejsce niedostępne dla publiczności ,

— widownia – miejsca siedzące i stojące — dostępne dla widzów zgodnie z zakupionymi biletami lub  posiadanymi karnetami.

5. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie tego, że:

— pracownicy obsługi, służby porządkowe i organizator znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,

— służby porządkowe przeszkolone są w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania  imprezy z uzasadnionych, ważnych powodów. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu do żadnej szczególnej rekompensaty. Jeśli organizator nie wyznaczy innego terminu imprezy, bilety wstępu podlegają zwrotowi na zasadach określonych w pkt. II.

V.

1.Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy:

— sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,

— legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

— przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

— wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej i obiektu, a w przypadku nie wykonania takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia imprezy,

— stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego

— ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.Służby informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu zobowiązane są do, zgodnie z przepisami ustawy:

— informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa, określonych przez organizatora lub służby ratownicze,

— informowania o umiejscowieniu punktów medycznych i sanitarnych,

— nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie,

— niedopuszczanie osób uczestniczących w imprezie do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności,

— niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych,

— obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób,

— pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu i regulaminu imprezy,

 • reagowanie na skargi składane przez osoby uczestniczące.

4. W przypadku zagrożenia ładu i porządku publicznego na imprezie oraz bezpieczeństwa uczestników i gdy działania służb porządkowych i informacyjnych są nieskuteczne, organizator  wystąpi o udzielenie pomocy do Policji.

VI.

Obostrzenia covidowe:

 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obostrzeń covidowych aktualnie obowiązujących na terenie kraju,
 • Osoby niezaszczepione zobowiązane są do noszenia maseczek i zachowania dystansu od innych osób,
 • Przy wejściu na teren imprezy należy bezwzględnie dokonać dezynfekcji dłoni,
 • Środki higieny osobistej (maseczki, rękawiczki) należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników,
 • Każdy z uczestników na żądanie służb ochrony podczas wejścia na teren imprezy zobowiązany jest do okazania biletu, który sprzedawany jest po okazaniu dokumentu potwierdzającego zaszczepienie p-ko covid (paszport covidowy, QR kod, zaświadczenie lub oświadczenie o zaszczepieniu) lub oświadczeniu o braku szczepienia i pobraniu wejściówki dla osób niezaszczepionych, których pula wynosi 25% sprzedanych biletów,
 • Niestosowanie się do poleceń związanych z bezpieczeństwem covidowym skutkować będzie usunięciem z terenu imprezy,

Zakup biletu i uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z potwierdzeniem:

 • znajomości regulaminu,
  • potwierdzeniem zaszczepienia się i uzyskaniem pełnej odporności p-ko covid,
  • zgody na udzielenie informacji organizatorowi o braku przeciwwskazań do udziału w                imprezie masowej,
  • wyrażenia zgody na przekazanie informacji organizatorowi o braku szczepień p-ko covid i zobowiązaniu się do stosowania wszelkich restrykcji z tego wynikających,

VII.

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w kuluarach i zespole wejścia głównego oraz na stronie internetowej organizatora i w jego siedzibie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz kodeksu cywilnego.

VIII.

Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej.